Питања и одговори

Овде се налазе питања и одговори у вези јавне набавке столарије за школу:

ПИТАЊЕ:
Поштовани,
имате ли икакву скицу / тех. цртеж прозора који се тичу поменуте јавне набавке?

ОДГОВОР:
Поштовани,
Скица/шема столарије налази се у конкурсној документацији на страни 37.ПИТАЊЕ:
Увидом у конкурсну документацију на стр. 16-17 тач. 16 „врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија додели пондера за сваки елемент критеријума“ утврђено је да се оцењивање понуда врши применом критеријума економски најповољније понуде, који, између осталог, обухвата елемент под називом „рок пост-продајног сервисирања“, коме је дат релативни значај од 20 пондера, који се додељују применом методологије која подразумева да се понуђачу који достави понуду са најкраћим роком за пост-продајно сервисирање додељује 20 пондера. Доказивање се врши помоћу изјаве дате под кривичном и матријалном одговорношћу да понуђач поседује сервисну мрежу у месту седишта наручиоца.
Чланом 9. Став 1. ЗЈН прописано је да наручилац не може да ограничи конкуренцију међу понуђачима, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова и критеријума.
Чланом 44. Став 6. ЗЈН прописано је да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Чланом 44. Став 7. ЗЈН прописано је да наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања.
Чланом 51. Став 2. ЗЈН прописано је да елементи критеријума на основу којих наручилац бира најповољнију понуду у конкурсној документацији морају бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају стајати у логичкој вези са садржином јавне набавке.
Полазећи од утврђеног чињеничног стања и наведених законских одредби скрећемо пажњу да је елемент критеријума „рок пост-продајног сервисирања-понуђачи са сервисном мрежом у месту седишта наручиоца“ дискриминаторски и да ограничава конкуренцију међу понуђачима.
Наиме, из утврђеног чињеничног стања произилази да је обавеза свих понуђача да пост-продајно сервисирање изврше у року од 24 сата од момента пријема писменог налога.
Са друге стране, у конкурсној документацији је дефинисано да ће понуђачи који поседује сервисну мрежу у месту седишта наручиоца, остварити предност у односу на остале понуђаче, тако што ће им се приликом оцењивања понуда доделити до 20 пондера по основу оспореног елемента критеријума.
Давање предности оваквој чињеници није у логичкој вези са садржином јавне набавке, ако се има у виду да је истовремено постављен услов који се односи на његово извршење, а то је да се пост-продајно сервисирање мора обавити у року од 24сата од њене пријаве.
Имајући у виду овакву обавезу понуђача, нелогично је давање предности понуђачима који поседују сервисну мрежу у седишту наручиоца, ако сви понуђачи морају да изврше обавезу у року који је одређен у конкурсној документацији.
Давање овакве предности није логично у описаној ситуацији, где постоји обавеза понуђача да пост-продајно сервисирање изврше у захтеваном временском периоду, што као последицу има да се непотребно фаворизују понуђачи сервисну мрежу у месту седишта наручиоца, а дискриминишу остали понуђачи који имају сервисну мрежу у другом месту, иако објективно могу да изврше тражену обавезу.
Такође, наручилац није навео ниједан разлог давања предности понуђачима која сервисну мрежу где је његово седиште, због чега налазимо да наручилац није успео да докаже оправданост одређивања оваквог елемента критеријума, па самим тим сматрамо да су понуђачи који немају сервисну мрежу у месту седишта наручиоца неоправдано доведени у дискриминаторски положај у односу на понуђаче која поседују сервисну мрежу у том месту.
На основу свега наведеног, налазимо да је елемент критеријума „рок пост продајног сервисирања“ дискриминаторски и да ограничава конкуренцију међу понуђачима, чиме је повређена одредба члана 51. став 2. и члан 9. став 1. ЗЈН.
По нашој оцени утврђене су повреде ЗЈН које се могу отклонити на начин измене конкурсне документације и то елиминацијом елемента под називом „рок пост-продајног сервисирања“, или поништајем поступка јавне у целини на основу члана 117. став 2. тачка 1. ЗЈН.


ОДГОВОР:
Комисија за јавну набавку замене столарије на објекту ОШ "Бранко Радичевић" у Бору бр. 10/2014 је мишљења да додатни услов за учествовање у поступку јавне набавке да понуђач поседује сервисну мрежу односно сервисера на територији општине Бора не фаворизује понуђаче са локала и не дисквалификује остале понуђаче јер имају могућност ангажовања фирме или лица са територије општине Бор која ће за њих вршити сервисирање уграђене столарије а све из разлога специфичне намене објекта на коме се замењује столарија с обзиром да се ради о објекту основне школе и примера ради не може се данима чекати да се  замени стакло на прозорском окну у школи јер би то довело до штете већих размера. 


Comments