Важна документа

Овде се налазе везе ка документима важним за рад школе.
Приказан је следећи број ставки: 15
веза
Сортирај 
 
веза
Закон о основама система образовања и васпитања 
Закон о основном образовању и васпитању 
Закон о уџбеницима 
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 
Веза ка правилнику о оцењивању 
Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 
Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада 
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање 
Школски програм за период 2019-2023 
Школски развојни план за период 2020-2025 
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за шк. 2021/22.годину 
Годишњи план рада школе за шк. 2022/23.годину 
Извештај о реализацији Развојног плана за шк.2021-22.годину 
Правилник о организацији и систематизацији послова 
Приказан је следећи број ставки: 15